Condiţii generale

Condiţiile generale ale GRS referitoare la închirierea liftului de mutări.

1. DEFINIŢII

Prestator: Global Relocation Services

Beneficiar: persoana fizică sau juridică care se constituie parte contractantă cu GRS în vederea realizării unei comenzi.

Comandă: orice contract sau acord încheiat cu GRS în cadrul activităţilor ordinare ale acesteia.

Material: materialul în vederea transportului vertical, precum şi ustensilele, vehiculele corespunzătoare şi altele asemenea, utilizate de către GRS la realizarea comenzii şi puse la dispoziţia beneficiarului.

Lift de mutări: o componentă a materialului folosit pentru realizarea transportului vertical.

2. APLICABILITATE

Aceste condiţii se aplică tuturor actelor GRS, precum ofertele, comenzile, precum şi tuturor angajamentelor ce decurg sau se dezvoltă din acestea, de orice natură ar fi. Abaterile de la aceste condiţii generale sunt valabile numai dacă şi în măsura în care GRS şi beneficiarul au convenit astfel în scris.

3. REALIZAREA ŞI MODIFICAREA COMENZII

 1. O comandă se realizează prin acceptarea de către beneficiar a unei oferte, sau prin acceptarea de către GRS a unei cereri pentru iniţierea unei comenzi sau pentru executarea acesteia.
 2. Modificările sau completările unei comenzi obligă pe GRS numai după confirmarea scrisă a acestora de către GRS.

4. REMUNERAŢIE

 1. GRS stabileşte pentru fiecare comandă în parte o remuneraţie (pe oră). Remuneraţia nu include TVA. Această remuneraţie se referă exclusiv la plata serviciilor prestate de către GRS. În cazul în care este vorba despre o retribuţie stabilită pe oră, dacă nu s-a convenit altfel, tariful aplicabil este cel ce se regăseşte în cea mai recentă listă de preţuri a GRS.
 2. Dacă nu s-a convenit altfel, beneficiarul va plăti taxele impuse de către instanţele publice, locale sau altele, precum cele pentru autorizări, amenzi, taxe de parcare, împrejmuire şi toate celelalte obligaţii care au legătură cu executarea comenzii.

5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

 1. Executarea tuturor comenzilor sau modificările şi completările acestora au la bază locaţii sigure şi accesibile (valabil şi pentru terţi) în opinia GRS. În cazul în care condiţiile existente la şi în jurul locului unde se desfăşoară mutarea nu permit executarea comenzii în siguranţă sau într-un timp rezonabil, GRS îşi rezervă dreptul de mări preţul sau tariful convenit, adăugând cheltuielile suplimentare făcute (fie că sunt sau nu conform tarifului orar valabil) sau să rezilieze comanda, fără ca beneficiarul să aibă dreptul la nici o despăgubire.
 2. În cazul în care situaţia sau condiţiile existente la şi în jurul locului unde se desfăşoară mutarea sunt de aşa natură încât, în opinia GRS, executarea comenzii nu ar putea avea loc decât cu riscuri pentru materialul şi restul ustensilelor şi/ sau pentru personal sau pentru terţi, GRS îşi rezervă dreptul de a lăsa comanda neefectuată şi de a-şi aduce materialul înapoi la sediul firmei şi de a-i factura beneficiarului costurile, precum şi remuneraţia convenită, fără ca beneficiarul să aibă dreptul la nici o despăgubire.
 3. Beneficiarul se obligă să organizeze condiţiile de la locul unde se desfăşoară mutarea (inclusiv parcarea / spaţiul de manevră pentru liftul de mutare) şi să împacheteze bunurile care trebuie mutate astfel încât GRS să aibă condiţii rezonabile de a executa comanda într-un interval de timp acceptabil. Paragraful 2 este aplicabil în consecinţă.

6. OBLIGAŢIILE GLOBAL RELOCATION SERVICE

GRS se obligă să se asigure pentru răspunderea juridică faţă de terţi în eventualitatea prejudiciilor cauzate de către şi prin folosirea liftului de mutare la realizarea comenzii, conform condiţiilor standard de asigurare a transportului pe verticală. Această obligativitate de asigurare nu include obligativitatea de a asigura nici încărcătura, nici a (împrejurimilor) liftului însuşi. În cazul în care materialul GRS se defectează, GRS se obligă să le înlocuiască, fără ca acest lucru să îi dea dreptul beneficiarului la vreo despăgubire. GRS se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului un lift pentru mutări şi să asigure operarea acestuia. GRS nu are alte obligaţii în afară de acestea.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII ŞI SCUTIREA DE RĂSPUNDERE

 1. Exceptând cazul unui act deliberat sau a unei greşeli grosiere a GRS, orice răspundere a GRS, care depăşeşte acoperirea, respectiv rambursarea ca urmare a asigurării obligatorii menţionate în articolul 6 este exclusă în totalitate prin prezenta. Răspunderea pentru personalul GRS sau, dacă este cazul, a personalului ajutător, în măsura în care depăşeşte acoperirea rambursării ca urmare a asigurării obligatorii menţionate în articolul 6, este exclusă în totalitate prin prezenta.
 2. În măsura în care GRS trebuie să plătească vreo despăgubire, iar asiguratorul nu rambursează suficient sau deloc, suma despăgubirilor se limitează la suma convenită ca remuneraţie pentru respectiva comandă; în cazul în care asiguratorul rambursează, GRS se obligă să plătească exclusiv această sumă.
 3. Cu excepţia prejudiciilor care sunt acoperite prin rambursarea asigurării obligatorii referitoare la răspunderea juridică faţă de terţi menţionate în articolul 6, precum şi a prejudiciilor ca urmare a unui act deliberat sau a unei greşeli grosiere a GRS, toate pagubele, costurile şi alte prejudicii provocate de oricine, survenite sau având orice fel de legătură cu comanda (prin care se înţelege GRS, personalul acestuia sau altele persoane ajutătoare), provocate oricăror persoane (prin care se înţelege GRS, personalul acestuia sau altele persoane ajutătoare), sau lucruri, vor fi suportate de către beneficiar, exceptând pagubele provocate materialului în timpul manipulării de către însuşi GRS, de către personalul acestuia şi/sau de personalul ajutător. În cazul în care GRS dovedeşte că pagubele aduse materialului aflat în posesia sa au fost provocate din vina exclusivă a beneficiarului şi/ sau a personalului acestuia, pagubele respective vor fi suportate de către beneficiar.
 4. GRS nu este răspunzător în nici un fel pentru posibilele consecinţe sau prejudicii ca urmare a eventualelor deficienţe în respectarea comenzii, cu excepţia cazului în care şi în măsura în care acest prejudiciu este acoperit prin rambursarea ca urmare a asigurării obligatorii menţionate în articolul 6.
 5. Beneficiarul se obligă să scutească GRS în întregime de răspunderea către terţi referitoare la prejudiciile menţionate în articolele 7.2 şi 7.3.
 6. Excluderea, respectiv limitarea răspunderii ce decurg din acest articol şi, în consecinţă, obligativitatea beneficiarului exonerează de răspundere personalul GRS şi persoanele ajutătoare care, deşi nu sunt angajaţii săi, sunt implicate în executarea comenzii, precum şi pe eventualii consultanţi contractaţi de către GRS.
 7. GRS nu este în nici un fel răspunzător pentru prejudiciile sau consecinţele produse bunurilor beneficiarului care trebuie transportate.

8. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA COMENZII

GRS poate suspenda executarea comenzii fără nici un drept de despăgubire şi cu începere imediată, în cazul în care în opinia GRS:

 1. GRS, respectiv personalul acestuia sau alte persoane ajutătoare sunt (sau riscă să fie) expuse în timpul executării comenzii la substanţe nocive sănătăţii.
 2. situaţia existentă la locul de muncă nu corespunde legii care reglementează condiţiile de muncă sau unor cerinţe rezonabile de siguranţă.
 3. executarea comenzii în condiţii normale este imposibilă, este împiedicată sau interzisă de terţe persoane;
 4. la executarea comenzii, în preajma liftului de mutări există asemenea condiţii încât GRS consideră că ar fi imprudent să execute comanda.

GRS va fi îndreptăţit în aceste cazuri să înceteze neîntârziat executarea comenzii, fără a fi obligat la nici o despăgubire în favoarea beneficiarului. Pe durata suspendării, tariful orar valabil al GRS va fi datorat în întregime în continuare, până la momentul în care lucrările convenite vor putea eventual fi reluate, chiar şi în cazul în care s-a convenit un preţ fix.

9. NICI O OBLIGAŢIE DIN PARTEA PRESTATORULUI GRS DE A EXECUTA EL ÎNSUŞI COMANDA

Dacă nu s-a convenit altfel în scris, GRS are oricând dreptul de a folosi terţe persoane pentru executarea parţială sau în totalitate a comenzii, caz în care aceste condiţii generale vor fi valabile în favoarea respectivelor terţe persoane.

10. ANULAREA

 1. În cazul în care beneficiarul anulează comanda, GRS va imputa beneficiarului costurile generate prin aceasta, precum şi pierderile suferite de cifra de afaceri ca urmare a anulării, după cum urmează:
  1. în cazul în care comanda este anulată în ziua precedentă datei executării comenzii, până la ora 12.00 cel târziu, vor fi facturate numai cheltuielile făcute efectiv sau cele datorate terţilor, precum autorizaţiile / dispensele, împrejmuirile, materialele auxiliare, etc.
  2. în cazul în care comanda este anulată în ziua precedentă datei executării comenzii, după ora 12.00, dar înainte de ora 17.00, se va factura 50% din tariful orar, precum şi toate costurile adiţionale.
  3. în cazul în care comanda este anulată în ziua precedentă datei executării comenzii, după ora 17.00, sau dacă liftul de mutări a plecat deja spre locul de muncă, se va factura 75% din tariful orar, precum şi toate costurile adiţionale.
  4. În cazul în care beneficiarul decide să aştepte în funcţie de condiţiile existente la locul de muncă, timpul de aşteptare se va factura în întregime până în momentul în care se pot începe lucrările, conform celei mai recente liste de preţuri a GRS, chiar şi în cazul în care s-a convenit un preţ fix. De asemenea se facturează toate costurile adiţionale.
  5. Dacă nu primeşte nici o înştiinţare de anulare a comenzii, GRS va porni de la premisa că trebuie executată comanda.
 2. În cazul în care condiţiile meteorologice sunt de aşa natură încât nu se poate lucra (de exemplu rafale de vânt, vânt de intensitatea 5 sau mai mult pe scara Beaufort, ceaţă, precipitaţii sau condiţii în care încărcătura liftului să nu fie vizibilă de la nivelul solului, sau altele la latitudinea GRS), GRS are dreptul de a anula comanda, fără ca beneficiarul să aibă dreptul la nici o despăgubire.

11. PLATA

 1. Plata se face în numerar la sediul GRS. La plata prin transfer bancar, în cazul în care s-a convenit astfel, data plăţii este considerată data creditării, care va fi înregistrată pentru cea mai veche sumă datorată (exclusiv dobândă şi costuri).
 2. Nu se admit compensările sau reţinerile (şi pe facturi), pe orice bază.
 3. În cazul neachitării la termen (prin care se înţelege orice termen de plată), beneficiarul se află în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor sale. Începând cu ziua următoare expirării termenului de plată, iar în lipsa acestuia fiind valabil un termen de 30 de zile, beneficiarul va datora, fără a fi nevoie de nici o notificare de punere în întârziere, o dobândă de 1,5% pe lună, inclusiv calculat la un fragment dintr-o lună, calculat la suma datorată.
 4. În cazul în care beneficiarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile, după o notificare scrisă de punere în întârziere de către GRS îi vor fi imputate de către toate daunele compensatorii şi costurile judiciare şi extrajudiciare calculate la suma de recuperat. Cheltuielile de recuperare extrajudiciare se vor ridica la cel puţin 15% din suma datorată, cu un minim de 50€. În costurile judiciare sunt incluse toate costurile de asistenţă juridică, chiar şi în măsura în care acestea depăşesc costurile judiciare la care a fost obligat prin decizia instanţei.
 5. GRS are oricând dreptul să solicite beneficiarului plata în avans sau garanţiile suficiente pentru îndeplinirea obligaţiilor acestuia. Dacă beneficiarul nu îndeplineşte imediat o cerere în acest sens a GRS, GRS este îndreptăţit să sisteze respectiv să întrerupă lucrările, fără ca beneficiarul să aibă dreptul la nici o despăgubire.

12. RECLAMAŢII ŞI CĂDEREA DIN DREPTURI A BENEFICIARULUI

 1. Prin reclamaţii se înţeleg toate plângerile beneficiarul cu privire la executarea comenzii.
 2. Beneficiarul trebuie să reclame imediat la GRS eventualele defecte vizibile şi apoi să le confirme în scris prestatorului GRS, altfel considerându-se că eventualele defecte au apărut la preluarea de către GRS, în timpul punerii la dispoziţia beneficiarului.
 3. Reclamaţiile cu privire la executarea comenzii trebuie să fie bine motivate în scris, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la terminarea executării comenzii şi înaintate GRS, în lipsa acestora considerându-se că beneficiarul a aprobat comanda.
 4. Fiecare dintre drepturile beneficiarului referitoare la comandă, inclusiv despăgubiri, se anulează în care, în termen de un an de la terminarea executării comenzii acesta nu a iniţiat nici o acţiune în justiţie împotriva GRS.

13. FORŢĂ MAJORĂ

Dacă prestatorului GRS nu o se poate imputa o deficienţă în respectarea comenzii, este vorba de orice condiţii de care GRS nu trebuia în mod normal să ţină seama la iniţierea comenzii şi care au astfel de consecinţe încât nu se poate pretinde de la GRS o executare rezonabilă a comenzii, printre acestea numărându-se, fără a se limita totuşi: grevele, imposibilităţi practice sau dificultăţi serioase cu transportul materialului menţionat în comandă, neîndeplinirea obligaţiilor de către furnizorii GRS şi calamităţile precum incendii, etc.

14. LITIGII

 1. Pentru orice fel de acorduri încheiate între GRS şi beneficiar se aplică legislaţia olandeză.